Dokumenty

Statut Spółdzielni
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Zarządu
Regulamin obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła
Regulamin porządku domowego
Regulamin funduszu remontowego
Regulamin przeprowadzania przetargów

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ZRZESZENI” przekazuje poniżej Członkom oraz Mieszkańcom Spółdzielni klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych  w Spółdzielni Mieszkaniowej „ZRZESZENI” w Poznaniu.

 

INFORMACJA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy niżej co następuje.

Państwa dane osobowe, takie jak np. imię i nazwisko, adres, a także inne dane kontaktowe oraz teleadresowe są lub mogą być przetwarzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zrzeszeni” z siedzibą w Poznaniu (numer KRS: 0000134154, Os. Przemysława 21, 61-064 Poznań, adres e-mail: biuro@zrzeszeni.com, telefon: +48 61 874 84 26), dalej zwaną: „SM Zrzeszeni”, będącą administratorem danych.

Dane wyżej wymienione otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub z innych źródeł. Przetwarzamy je wyłącznie celem kontaktu z Państwem, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub z własnej inicjatywy, aby wykonać umowę, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Nadto, w odniesieniu do członków SM Zrzeszeni lub osób posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach SM Zrzeszeni, również w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na SM Zrzeszeni (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez SM Zrzeszeni celem realizacji prawnie uzasadnionych interesów SM Zrzeszeni, które mogą istnieć gdy zachodzi istotny i odpowiedni rodzaj powiązania między osobą, której dane dotyczą, a SM Zrzeszeni, tj. na przykład gdy osoba, której dane dotyczą, jest kontrahentem SM Zrzeszeni lub działa na jego rzecz (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Państwa dane osobowe SM Zrzeszeni może udostępniać zaufanym podmiotom zewnętrznym, świadczącym usługi i przetwarzającym dla SM Zrzeszeni dane osobowe w celach wymienionych powyżej oraz organom skarbowym, organom administracji publicznej, organom bezpieczeństwa i policji, gdy jest to konieczne i uzasadnione.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej (np. czas wykonania umowy), a dłużej tylko w przypadkach uzasadnionych interesem prawnym SM Zrzeszeni lub na podstawie odrębnych przepisów prawa.

SM Zrzeszeni stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne celem ochrony Państwa danych osobowych, a personel SM Zrzeszeni przetwarzający dane osobowe jest należycie przeszkolony i zobowiązany do stosowania, obowiązujących w SM Zrzeszeni procedur bezpieczeństwa oraz przepisów prawa.

Niezależnie od powyższego każdy zainteresowany, którego dane osobowe są przetwarzane przez SM Zrzeszeni, ma prawo do:

  1. dostępu do danych osobowych oraz informacji czy jego dane osobowe są przetwarzane;
  2. sprostowania nieprawidłowych danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. przenoszalności danych osobowych;
  6. wniesienia skargi do organu nadzoru;
  7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  8. cofnięcia zgody, jeśli dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie.